శ్రీశ్రీ, ఆరుద్రల మధ్య వినిపించే పఠాభి పద్యాల నడుంలు దుడ్డుకర్రలతో విరగ్గొట్టాలన్నారుట. వారి ఛందోబద్ధ పద్యాలు ఎక్కడైనా సంపుటీకరించబడ్డాయో లేదో తెలీదు. ఈ క్రింది లంకెలో pathabhi 1 లో కనగలరు