సామెతలు ఒక ప్రాంతపు సామాజిక, సాంస్కృతిక జీవితాల నుంచి పుట్టి ఒక తరం మరో తరానికి మౌఖికంగా అందించిన అనుభవ సంపద. ఈ రోజు టపాలో రుష్యా, జర్మనీ, పోర్చుగల్ సామెతలు కొన్ని అందిస్తున్నాను. ఇవి 1939 ఫిబ్రవరి హిందూసుందరి పత్రికలో ప్రచురితం. ఈ లంకెలో