యువ 1962 ఉగాది సంచికలోని పసుపుకుంకుమ కథ అందిస్తున్నాను.యస్వీ6_1962 ugadi_58515