1923 జూన్ శారద సంచికలో అచ్చుబాటు కాని చదువు కథ ప్రచురితం. కొప్పర్తి నారాయణ గారి రచన. చదువు(విద్య) పట్ల కొందరి అబిప్రాయాలు వందేళ్లక్రితం కథ చేసారు. చదవాల్సిన కథ