రావిశాస్త్రి గారి మరో రెండు కథలు
పుస్తకరూపంలో రాని రావిశాస్త్రి గారి కధలు మరో రెండు ఇక్కడ అందిస్తున్నాను. ఈ కథలు తొలికథలు. ఇవి వారి గొప్ప కథలలోకి చేరవు. ఆయన అభిమానులకి కొత్త కథలుగా అనిపించవచ్చు ననే ఉద్దేశ్యంతోనే వీటిని ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను. ఇంతటితో ఈ వరస ముగుస్తుంది. వారి నిష్క్రమణ సందర్భంగా బెంగుళూరులో మిత్రులం ఒక చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం. ఆ చర్చను నేను రజనీకాంత్ గారూ రాసి విశాలాంధ్ర పత్రికకి పంపాము. అది వెతుకుతున్నాను.అది మూడు నాలుగు వారాల పాటు వచ్చింది. దొరికితే దానిని మరో టపాలో అందిస్తాను
బేడ నవ్వింది
e0b09fe0b18de0b0b0e0b0bee0b09ce0b186e0b0a1e0b1801950-03-01.pdf
ప్రేమ నవ్వింది