పుస్తకరూపంలో రాని రావిశాస్త్రి గారి కధలు మరో రెండు ఇక్కడ అందిస్తున్నాను. ఈ కథలు తొలికథలు. ఇవి వారి గొప్ప కథలలోకి చేరవు. ఆయన అభిమానులకి కొత్త కథలుగా అనిపించవచ్చు ననే ఉద్దేశ్యంతోనే వీటిని ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను. ఇంతటితో ఈ వరస ముగుస్తుంది. వారి నిష్క్రమణ సందర్భంగా బెంగుళూరులో మిత్రులం ఒక చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం. ఆ చర్చను నేను రజనీకాంత్ గారూ రాసి విశాలాంధ్ర పత్రికకి పంపాము. అది వెతుకుతున్నాను. దొరికితే దానిని మరో టపాలో అందిస్తాను

బేడ ట్రాజెడీ1950-03-01

ప్రేమ నవ్వింది 1950-05-01