మత్స్యపురాణంలో గజనీ మహమ్మద్ గా మారిన రామశర్మ కథ ఉంది. వింతగా అనిపించి దీనిని ఆసక్తికలవారికోసం ఈ లంకెలో ఉంచుతున్నాను.

gajani mohammad in matsya puranam