మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ గారి కచేరీకథనం ఆంధ్రపత్రిక 1951 ఉగాది సంచిక లో ప్రచురితం. ఇటువంటి హాస్యం వ్యగ్యం ఇటీవల నేను చూడలేదు. ఎవరికైనా నచ్చుతుందేమో చూడండి.Kathanilayam.com_story_pdf_87165