యువ 1962 జనవరి సంచికలోని ఆగస్టు8 కథ అందిస్తున్నాను.యస్వీ 5 ఆగస్టు 8 1962 jan_58498