యువ 1961 దీపావళి సంచికలోని విడుదలకథ అందిస్తున్నాను.యస్వీ3_1616