యస్వీ రంగారావు గారి మొదటి కథ 13 జనవరి 1960 ఆంధ్రపత్రికలో వేట చదవండి. ఇది కథానిలయం వెబ్సైట్ లో కూడా లభిస్తాయి.యస్వీ1_50389