మూడవ కథ పెద్దమనిషి ఇవ్వాలి నిన్న. నావద్ద ఉన్న పత్రికలో కొన్ని పుటలు లేవు. పూర్తికథ వెతికి ఆఖరున టపాలో పెడతాను. ఈ రోజు సంఘటన అనే కథ ఆంధ్రపత్రిక 3-6-59 సంచికలోది కథానిలయం వెబ్సైటు నుంచి లంకె ఇస్తున్నాను.http://kathanilayam.com/story/pdf/19439

ప్రకటనలు