మంజీర కథలు 16 జూలై 1958న ప్రచురితమవటం మొదలయింది. ఆగస్టు 1959 భారతిలో స్వరజతి అనేకథ ప్రచురితం. ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో 8 కథలు రాసిన మంజీర తరవాత ఇంచుమించు పదేళ్ల వరకూ రాయలేదు. ఆన్నీ కలిపి 12 కథలు వారివి. ఈ రోజు వారి రెండవ కథ మొక్కుబడి ఈ లంకెలో చదవగలరు.BHARATHI_1958_08_01_మంజీర మొక్కుబడి

ప్రకటనలు