ఇక్కడ టపాలో ఉంచుదామని చాలాకాలంగా ప్రయత్నం. ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచన. పాతవి వెదుకుతూంటే కనిపించింది. చూడండి.Natakarachayitala Jabita . రేపటి నుంచి రావిశాస్త్రిగారి కథలు ఏ సంకలనంలోనూ చేరనివి టపాలో పెడతాను.

ప్రకటనలు