చాలాకాలంగా పని ఒత్తిడిలో కుదరలేదు. ఇప్పుడైనా క్రమం తప్పకుండా ఇవ్వగలననుకోను. చాలా ఇవ్వాల్సినవి ఉన్నాయి. సీతా కల్యాణం సినిమాపై రివ్యూ 1935 జనవరి ఆంద్రవిద్యార్ధి నుండి.ANDHRA_VIDHYARDHI_1935_01_01_ftalki