ట్యాగులు

1918లో ఆంధ్రసేవ అనే పత్రికలో పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు గారు స్వప్నకావ్యము అనే పెద్ద కథ రాసారు.  ఈ కథ చదివితే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి విష్ణుశర్మ ఇంగ్లీషు చదువు గుర్తొచ్చింది. ఆసక్తి గలవారి కోసం ఈరోజు ఆ కథ అందిస్తున్నాను. ANDHRA_SEVA_1918_03_01panuganti full