ట్యాగులు

,

కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారి నిర్యాణ సందర్భంగా అక్కిరాజు రమాకాన్తమ్ గారు రాసిన సంస్మరణ వ్యాసం 1921 సెప్టెంబరు తెలుగు దేశ వాజ్ఞయ పత్రికలో ప్రచురించారు. ఆ వ్యాసం ఈరోజు అందిస్తున్నాను.TELUGU_DESHA_VANGMAYA_PATRIKA_1921_09_01komarraju