ట్యాగులు

,

1902 ఏప్రిల్ సంచికతో హిందూ సుందరి ఆరంభించారు సత్తిరాజు సీతారామయ్య గారు. 1903 డిసెంబరు సంచిక వరకు ఆయనకి పత్రికా సంపాదకత్వం వహించే స్త్రీలు లభించలేదు. ఆ విషయంపై ఆయన వివరణ తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు మనం చదవాలి. HINDU SUNDARI 1903 DECEMBER