ఆంధ్రపత్రిక 1910లో ఉగాది సంచికల ప్రచురణ ఆరంభించింది. అందులో ఆనాటి సాహితీ ప్రసిద్ధుల ఛాయాచిత్రాలు ప్రచురించారు. ఇందులో ఎంతమంది ఈనాడు గుర్తున్నారు? AndhraPatrika ugadi 1910- writers