ట్యాగులు

వాణి అనే పత్రికలో 1941 జూలై సంచికలో వచ్చిన ఈ వ్యాసం ఆసక్తికరంగా ఉంది. జాషువా గారిపై, కవిత్వంపై ఆసక్తి కలవారి కోసం ఈ వ్యాసం

25-07-1941jashuwa