ట్యాగులు

భారతదేశం గర్వించదగ్గ మహారచయిత ప్రేమ్ చంద్. ఆయన కథలెలారాసారో చెప్పే చిన్ని వ్యాసం నవభారతి 1978 జూలై సంచికలో వచ్చింది.

premchand 07-1978