1923 ఆగస్టు 24 వతేదీ కృష్ణాపత్రిక సంచికలో ప్రచురింపబడిన ఈ వ్యాసంలో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఉన్నాయి. go hatya