ట్యాగులు

,

నెట్టుకి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఈ కాీర్యక్రమానికి అంతరాయం తప్పలేదు. ఈ సాహిత్య వ్యాసాలు అన్నింటి గురించి చిన్ని పరిచయంతో అందించాలని అనుకున్నాను. ఓపిక, తీరిక సమస్యల వల్ల.. ఉత్సాహం పోవటం వల్ల అవలేదు. మిగిలిన వ్యాసాలు వరసగా అందిస్తున్నాను. కిన్నెర శ్రీదేవి, తుమ్మల రామకృష్ణ గార్ల వ్యాసాలు ఇక్కడ లభిస్తాయి.kara-90 – 25