ఈరోజు వ్యాసకర్తలు 1.ముప్పిడి ప్రభాకరరావు 2. కలశఫూడి శ్రీనివాసరావు 3. గుడిపూడి సుబ్బారావు

4. బి.వి. అప్పారావు 5. అడపా రామకృష్ణ 6. కాండ్రేగుల శ్రీనివాసరావు 7. ఎ. ప్రసన్నకుమార్

kara-90 – 19