ట్యాగులు

,

ఈ పోస్టులో వ్యాసరచయితలు పి.ఆర్.జె. పంతులు( కారా మేనల్లుడు), కాళీపట్నపు పేర్రాజు(కారా తమ్ముని కొడుకు), పుట్రివు రామరాజ్యం(కారా మేనగోడలు) మునిపల్లెరాజు( సుప్రసిద్ద రచయిత)

kara- 5