ట్యాగులు

, , ,

కాళీపట్నం రామారావు మాస్టారు 90 సంవత్సరాలు నిండి 91లోకి అడుగుపెట్టారు. వారికీ సందర్భంగా ఆయనవద్ద చదువుకున్న విద్యార్ధులు నవతీతరణం పేరుతో ఒక అభినందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దానికోసం వెలువరించిన అబినందన సంచిక వ్యాసాలు వరసగా అందించాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నా ముందు మాట తో మెదలుపెడుతున్నాను.వివిన మూర్తి