ట్యాగులు

,

కథలను బొమ్మలకు కుదించే కథకుడు బాపూ బొమ్మలను కథలకు పెంచే చిత్రకారుడిగా  ఎలా ఉంటారన్న ఆలోచన ఎప్పుడో అప్పుడు కథకులందరికీ కలుగుతుంది గదా.. దానికి సమాధానంగా బాపు కథలు మూడు లభిస్తున్నాయి. నిన్న ఇచ్చిన అమ్మ-బొమ్మ జపానీస్ కథ ఆధారం. ఈ కథ మబ్బూ వానా మల్లె వాసనా ఆయన స్వంతం. ఈ కథ బాపూ గారికి రాజాలక్ష్మీ ఫౌండేషన్  వారి పురస్కారం సందర్భంగా 3 డిసెంబరు 82 ఆంధ్రజ్యోతిలో పునఃప్రచురణ జరిగింది. 1994 ఫిబ్రవరి రచన సంచికలో తిరిగి ప్రచురించారు.1995లో భాపు రమణలు కలిపి ప్రచురించిన బొమ్మ-బోరుసు కథా సంపుటంలో దీనిని చేర్చారు.  ANDHRA_PATRIKA_1957_08_28 bapu3