ట్యాగులు

,

గాలివాన కథ కి అన్నింటిలోనూ రెండవ బహుమతి రావటం ఓ తమాషా. ఆ కథని ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.ANDHRAPATRIKA_1951_05_13 GALIVANA