ట్యాగులు

,

అఁతర్జాతీయ కథానికల పోటీలో ప్రధమబహుమతి పొందిన నాలుగవ కథ తెలుగు పేరు ఎందుకనీ. రచయిత ఫ్రాన్స్ దేశస్తురాలు అనీ పాటోవ్. ఆకథ ఇక్కడ లభిస్తుంది. ANDHRAPATRIKA_1952_04_27 world story 4

ఈ కథాక్రమంలో చివరగా పత్రికలో పడిన గాలివాన కథ రేవు అందిస్తాను