ట్యాగులు

,

అఁతర్జాతీయ కథానికల పోటీలో ప్రధమబహుమతి పొందిన 3వ కథ తెలుగు పేరు అయిదవరోజు. కథకుడు ఫ్రాన్స్ దేశస్తుడు పియరీ బాసన్. ఆకథ ఇక్కడ లభిస్తుంది.

ANDHRAPATRIKA_1952_04_20 world story 3