ట్యాగులు

, ,

16-3-52 ఆదివారం ఆంధ్రపత్రిక సారస్వతానుబంధంలో 1951 ప్రపంచ కథానికల పోటీ ఫలితాలు ప్రకటించారు. దానిని ఈ లంకెలో చూడండి. ప్రధమ బహుమతి పొందిన నాలుగు కథలు క్రమంగా రెండురోజులకి ఒకమారు అందిస్తాను. తర్వాత గాలివాన కథ పత్రికలో వచ్చినది అందించటంతో ఊ ప్రయత్నం ముగుస్తుంది.

poti falithalu