ట్యాగులు

,

భారతదేశపు కథలలో ఈ 6వ కథ గుజరాతీ రచయిత ఈశ్వర్ పెట్లీకర్ రాసినది.

ANDHRAPATRIKA_1951_07_08 indian katha 6