ఈ వ్యాసం 6-8-1950 ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చింది. రెండున్నర శతాబ్దాల క్రితం వచ్చిన ఈ వ్యాసం ఆసక్తికరంగా ఉంది.

ANDHRAPATRIKA_1950_08_06 1760andhra