చదవండి నవ్వండి చదివినవారికి ఆరు లైక్లు నవ్విన వారికి మూడు కామెంట్లు అమరేంద్ర నుంచి కలుగు గాత

ANDHRA_PRABHA_1974_11_20_