ట్యాగులు

,

జనవరి నెలలో చర్చ సభ్యులు చర్చించిన నవల నల్లమిరియం చెట్టు. ఆ చర్చ వివరాలు కొంత ఆలశ్యంగానైనా అందజేస్తున్నాను. ఈ లంకెలో చూడగలరు.nalla miriyam