మొగలు పరిపాలనలో గోవధపై నిషేధంకి సంబంధించిన ఈవ్యాసం కృష్ణాపత్రిక 1923 ఆగస్టు 4వ తేదీ సంచికలో వచ్చింది. ఆసక్తికరమైన వ్యాసం ఈ లంకెలో చూడగలరు.go hatya