సౌందర్యపోషణ మనిషి ప్రత్యేకత గదా.. మన పూర్వీకులు ఎలా తమను అలంకరించుకునీవారన్నది కుతూహలకరమైన విషయం. పంచాగ్నుల వారు రాసిన ఈ వ్యాసం ఆసక్తి కరంగా అనిపించింది. వీలైతే ఈ లంకెలో చూడండి.
krishna 1938-10-08