ఈ రోజు ఆరవ వ్యాసం ఇస్తున్నాను. 1919 సెప్టెంబరులో గిడుగు వారు తెలుగు అనే మాసపత్రిక ఆరంభించారు. పర్లాకిమిడి నుంచి వేగుచుక్క ప్రింటింగ్ ప్రెస్ బరంపురంలో ముద్రించారు, పర్లాకిమిడి నుంచి ప్రచురించారు. దానిలో prof. S. konow లేఖను ప్రముఖంగా ప్రచురిచారు. వ్యావహారిక తెలుగు పై వారి ఆభిప్రాయాన్ని ఈ లంకెలో గమనించగలరు.TELUGU patrika toli sanchika