22-8-2013
150 ఏళ్ల క్రితం జన్మించిన గిడుగు రామమూర్తి పంతులు గారి గురించి పిలకా గణపతిశాస్త్రి గారి నివాళి ఈనాడు మీకు అందిస్తున్నాను. నిన్న అందించిన భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారి నివాళి చాలా చక్కని వ్యాసం. ఎక్కువమంది దీనిని చదివినట్లు లేదు. హాస్యబ్రహ్మగా పేరుమోసిన ఆయన గిడుగు వారి గురించి రాసిన వ్యాసం అభిరుచి గలవారు చదవవలసినది. ఈనాడు మనం ఎలా రాయటానికైనా బాట వేసిన మహావ్యక్తి గిడుగు వారి గురించి తెలుసుకోటం చాలా ఆవసరం.
గణపతిశాస్త్రి గారి నివాళి ఈ లంకెలో కనగలరు
on gidugu pilaka