కొంతకాలమయింది గదా.. పని.. పని.. కథానిలయం.. ఈ చిన్న టుమ్రీతో ప్రస్తుతానికి సరిపెట్టుకోండి..

1926 నాటి కృష్ణాపత్రికలో ఎన్నికల సందర్భంగా వచ్చిన తమాషా వ్యాసం..
addeku