4-8-2013

చిత్రగుప్త 1937 జనవరి సంచికలో ఈరోజు లభించింది ఈ వర్ణాలు అనే వ్యాసం. వర్ణ వ్యవస్థ గురించి ఇందులో వ్యక్తమైన అభిప్రాయంపై ఈనాటి ఆలోచనాపరులు ఏమంటారు? ఈ లంకెలో ఆ వ్యాసం చూడగలరు.

CHITRA_GUPTA_1937_01 varnalu